Закони
Наредби
Указания

НАРЕДБА № 1 ОТ 7 ФЕВРУАРИ 2013 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРАВИЛАТА НА БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА РАСТЕНИЯ, ЖИВОТНИ И АКВАКУЛТУРИ

НАРЕДБА № 9 ОТ 22 ЮНИ 2005 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОДОБРЯВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ЗА ПРЕРАБОТКА НА ВОСЪК, ВОСЪЧНИ ОСНОВИ, ПЧЕЛЕН МЕД И ПЧЕЛНИ ПРОДУКТИ

НАРЕДБА № 15 ОТ 8 АПРИЛ 2004 Г. ЗА МЕРКИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕТО НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА ОТ ОТРАВЯНЕ

НАРЕДБА № 26 ОТ 14 ОКТОМВРИ 2010 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДИРЕКТНИ ДОСТАВКИ НА МАЛКИ КОЛИЧЕСТВА СУРОВИНИ И ХРАНИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД

НАРЕДБА № 27 ОТ 10 ЮЛИ 2002 Г. ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА

НАРЕДБА № 30 ОТ 24 ЮЛИ 2002 Г. ЗА ПРОФИЛАКТИКА И БОРБА С НЯКОИ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ ПО ПЧЕЛИТЕ

НАРЕДБА № 35 ОТ 12 АВГУСТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СЕЛЕКЦИЯ И РЕПРОДУКЦИЯ В ПЧЕЛАРСТВОТО

НАРЕДБА № 47 ОТ 11 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА НА ЕЛИТНИ И ПЛЕМЕННИ ПЧЕЛНИ МАЙКИ И ОТВОДКИ (РОЯЦИ) И РЕДА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР

НАРЕДБА № 48 ОТ 11 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА РЕДА И НАЧИНИТЕ ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ И ИЗПОЛЗВАНИТЕ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ НА ПЧЕЛНИЯ МЕД

НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ПЧЕЛНИЯ МЕД, ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА КОНСУМАЦИЯ ОТ ЧОВЕКА

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПО ОБЩИНИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОФИЛАКТИКА НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА И ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА ОТ ОТРАВЯНИЯ