Регистрация на сдружение с нестопанска цел с общественополезна дейност

СЪДЕБНА РЕГИСТРАЦИЯ

Удостоверение за уникалност и резервиране на име
С цел да се избегне регистрация на сдружения с еднакви имена на територията на РБ, за бъдещото сдружение е необходимо да се направи проверка за уникалност на име. Проверката се извършва от „Информационно обслужване” АД, което издава Удостоверение за уникалност на име – този документ задължително се изисква при съдебна регистрация. Офисите на „Информационно обслужване” АД обикновено се намират в сградите на окръжните съдилища. При тази регистрация не се изискват никакви документи – проверката се прави на място и ако името е свободно, веднага се издава удостоверение на името на председателя на сдружението (в 2 екземпляра - единият е за архива на сдружението, а другият се внася в съда, заедно с другите документи за регистрация). Такса: 60 лв.
Устав
По-долу можете да изтеглите примерен вариант, но всичко е строго индивидуално и можете да го редактирате според вашите нужди. Уставът на сдружението трябва да е подписан от всички присъстващи на Учредителното събрание.
Протокол от Учредително събрание
Чрез него се учредява сдружението, приема се устава и се избира Управителен съвет. Протоколът трябва да бъде подписан от всички учредители.
Протокол от заседание на Управителен съвет
Избират се Председател и Заместник – председател на сдружението. Протоколът трябва да бъде подписан от всички членове на УС.
Образец (спесимен) от подпис
Образец от подпис на представляващия сдружението (председател). Този документ трябва да бъде заверен нотариално. Такса: 6 лв.
Заявление за регистрация
Подписва се от всички членове на Управителния съвет.
Квитанция за внесена държавна такса за регистрация
Можете предварително да се поинтересувате как е прието от съответния съд да се плаща тази такса – на място в съда (каса) или по банков път, данни за банката и банковата сметката. Такса: 53 лв. + 2-5 лв. за банков превод.
*Свидетелство за съдимост
Председателя на Управителния съвет (УС) или на всички членове на УС. Не всички съдилища го изискват – осведомете се какви са изискванията на Окръжния съд във вашия район.

Може да използвате примерните образци и да ги редактирате според вашите нужди и така, че да съответстват на дейността на сдружението, което ще учредявате. Важно! – предметът на дейност, целите и средствата за тяхното постигане трябва да се впишат в Учредителния протокол и Заявлението до съда. Така че, ако направите промени в предмета на дейност, целите и средствата в устава, не забравяйте, че трябва да ги коригирате по същия начин и в Протокола и Заявлението  Решението на съда излиза след седмица-две до месец – в зависимост от графика на съдиите. Не забравяйте през това време да си направите печат.

БУЛСТАТ

След като излезе съдебната регистрация, в 7-дневен срок трябва да си извадите ЕИК. Това става в регистър БУЛСТАТ на Агенция по вписванията.

За целта са ви необходими:

Устав на сдружението
2 бр. копия, заверени на всяка страница с надпис „Вярно с оригинала”, подпис на председателя на сдружението и печат.
Съдебно решение
2 бр. копия, заверени на всяка страница с надпис „Вярно с оригинала”, подпис на председателя на сдружението и печат.
Заявление
Попълнено в 2 екземпляра – можете да го получите на място в офиса или да го изтеглите от сайта на агенцията.
Квитанция за платена такса
Ако в местната служба няма каса или ПОС терминал, се изисква таксата да се плати предварително по банков път. Такса: 35 лв.
След като подадете документите, службата по регистрация ви издава регистрационно удостоверение за кода по БУЛСТАТ със срок на действие един месец, а след месец - карта за идентификация.

РЕГИСТРАЦИЯ В МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

Считано от датата на получаване на съдебното решение за регистрация, за СНЦ в обществена полза тече двумесечен срок, в който сдружението трябва да се регистрира в Централния регистър на ЮЛНЦ за осъществяване на общественополезна дейност към Министерството на правосъдието. Вписването е с правно основание чл. 45 от ЗЮЛНЦ.

Необходими документи:

Заявление
Заявление по образец, което може да се изтегли от интернет страницата на МО http://www.justice.government.bg/41/ (Заявление по чл. 45). Заявлението е генерирано в Excel и се попълва в този формат. Разпечатва се на хартиен носител и се подписва от Председателя на сдружението. Файлът се записва на CD, което се изпраща заедно с останалите документи за вписване.
Съдебно решение за вписване
Препис с мокър печат на съда – за целта, трябва да подадете молба в отдел „Фирмено деловодство” в Окръжния съд по място на вписване. Такса: 7 лв. + 2,50 лв. банкова такса
Удостоверение за актуално състояние
Официален препис с мокър печат на съда – от „Информационно обслужване” АД (в Окръжния съд по място на вписване). Такса: 15 лв.
Устав
Копие на хартиен носител, заверено на всяка страница с „Вярно с оригинала”, подпис и печат на юридическото лице. Уставът в „doc.” формат (world), също се записва на CD-то заедно със заявлението.
Булстат
Копие на хартиен носител от временното удостоверение или от картата, заверено с „Вярно с оригинала”, подпис и печат на юридическото лице.
Декларации
- за обстоятелствата по чл. 45, ал. 2, т. 4 от ЗЮЛНЦ - за липса на парични задължения по чл. 45, ал. 2, т. 4 и чл. 46, ал. 2, т. 6 от ЗЮЛНЦ Образците на декларациите могат да се изтеглят от интернет страницата на МО http://www.justice.government.bg/41/ или от тук. Разпечатват се на хартиен носител и се заверяват с подпис и печат на юридическото лице.
Правила и ред за извършване на общественополезна дейност
Приемат се от Общото събрание на сдружението и се изготвят като отделен документ, заверен с подпис и печат на юридическото лице.

Справки и консултации по процедурата можете да направите на тел.: 02/ 923 73 21; 923 73 45. Документите се изпращат по пощата (с обратна разписка) или се внасят на адрес:

Министерство на правосъдието гр. София, ул. „Славянска” № 1, п.код. 1040 дирекция „Административно обслужване и канцелария” Такса: няма
 

Вписването трябва да се извърши в 14-дневен срок. Чрез месечният бюлетин на МО https://ngo.mjs.bg/можете да следите за резултатите от вписването. Удостоверението за вписване в ЦРЮЛНЦ се получава се на посочения по-горе адрес от заявителя, от упълномощено от него лице или от друг член на управителния орган на юридическото лице.

Образци на документи за регистрация в съда

Изтеглете комплект документи за регистрация на сдружение в Регионалният съд

Образци на документи за регистрация в МП

Изтеглете комплект документи за регистрация на сдружение в Министерство на правосъдието