Пчеларството е индустрия с огромен потенциал за растеж. Вашата подкрепа позволява на КБП да работи в полза на всички аспекти в бранша.

Присъединявайки се към конфедерацията, вие ставате част от общност, фокусирана върху насърчаване на пчеларския бизнес в България, а вашето членство ще ви донесе следните ползи:


Гласът ви ще бъде чут!

Често интересите на отделните пчелари се пренебрегват. При решаване на проблеми в областта на пчеларството, за нас е важно мнението на всеки отделен член на сдружението, като гарантираме, че това мнение ще бъде отчетено при формирането на общо становище и представянето му пред държавните органи.

Съвместна работа с партньори и единомишленици.

КБП е стабилна платформа, която дава възможност на пчеларите от цялата страна да работят заедно и да обменят ценни контакти, знания, опит, съвместно да търсят решения на общи проблеми.

Ние управляваме събитията, а не те нас!

Днес има много предизвикателства, пред които е изправено пчеларството и застрашават неговото съществуване. Сплотеността на всички пчелари дава възможност КБП да се справи с тези предизвикателства и да осигури на работещите в бранша подходящи условия и справедливи решения.

Платформа за двупосочен обмен на данни и мнения.

Чрез електронни бюлетини и публикации в сайта, нашите членове имат достъп до доклади за дейността на конфедерацията, копия и образци на важни документи, административни процедури и възможности за финансиране. За допълнителна информация, са прикачените към сайта форум и блогове. По възникналите пчеларски проблеми ще бъдат отворени постоянно действащи анкети, в които всеки член на сдружението ще посочи личното си мнение чрез явно гласуване. В анкетите могат да вземат участие както представители на организации, така и физически лица, чийто глас е с най-висок приоритет. Чрез сайта, конфедерацията може да разпространява информация за дейността си до обществеността и медийните партньори. Фейсбук и уеб страниците на сдружението дават възможност на пчеларите да публикуват реклами, обяви, запитвания, мнения и новини за дейността си.

Актуална информация.

Нашите членове са своевременно информирани за всички важни събития и новини в областта на пчеларството в страната и чужбина, за развитието в политиката и измененията в законодателството. КБП предоставя актуална информация на своите членове за бъдещи тенденции, технологии и предстоящи събития, нови бизнес възможности и начини за финансиране, което ще ви улесни и ориентира във вземането на стратегически решения за развитието на вашия бизнес в пчеларския бранш.

Подкрепяте хармонията в природата.

Пчеларите са не само добри бизнесмени, но и грижовни стопани на най-ценните насекоми в природата. КБП обединява усилията на членовете си и съдейства на отговорните институции за осъществяване на ефективен контрол върху качеството на ветеринарномедицинските продукти за лечение на пчелите; недопускане използването на неоникотиноидни пестициди за растителна защита и опазване на пчелните семейства от отравяне; предпазване от засяване с генетично модифицирани култури; запазване и увеличаване на медоносната растителност в страната. Чрез тези действия нашата общност значително допринася за поддържане на екологичното равновесие и биоразнообразието в природата.

Преференциални условия.

Членството в КБП ви гарантира преференциални условия и отстъпки за участие в семинари, форуми, обучения, конференции, изложения, рекламни кампании и различни събития, организирани от конфедерацията и нейни партньори.

КБП е ваш авторитетен гарант.

КБП застава зад своите членове и може да даде препоръка за вшия бизнес, както и гаранции за потенциалните ви клиенти. Можете да използвате логото на конфедерацията във вашия сайт или промоционални материали.