УСТАВ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

„КОНФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПЧЕЛАРИ“

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ:

Чл.1(1) Този Устав урежда устройството и дейността на сдружението “КОНФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПЧЕЛАРИ”, наричана за кратко в Устава “СДРУЖЕНИЕТО”.

(2) Сдружението е учредено като юридическо лице с нестопанска цел, в съответствие с разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

(3) Сдружението се самоопределя като юридическо лице за осъществяване на дейност в ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА.

(4) Сдружението е доброволна самоуправляваща се обществена организация и няма политически или религиозен характер.

(5) Сдружението осъществява своята дейност на основата на настоящия Устав и действащите в страната нормативни актове.

(6) Сдружението е със статут на НАЦИОНАЛЕН БРАНШОВИ ПЧЕЛАРСКИ СЪЮЗ и като такова претендира да отговаря на изискванията на чл. 5 на Закона за пчеларството.

(7) Сдружението организира и съгласува изработването на общи становища на членовете си по конкретни пчеларски проблеми.

(8) Сдружението осъществява тясно взаимодействие с Министерството на земеделието и храните, Държавен фонд Земеделие, Българска Агенция по безопасност на храните, както и с други държавни, национални и регионални институции.

(9) Сдружението подпомага формирането на държавната политика в областта на пчеларството.

(10) Сдружението си сътрудничи и може да се сдружава с други организации в Република България и в чужбина, които имат сходни цели и задачи.

(11) В сдружението имат право да членуват всички физически и юридически лица, които приемат Устава и желаят да допринесат за постигане целите на Сдружението.

(12) Сдружението има свой знак, бланка и печат, които се поставят върху всички официални документи, издавани от него.

(13) Сдружението се учредява за неопределен срок.

II. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

Чл.2.(1) Наименованието на Сдружението е:

“КОНФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПЧЕЛАРИ ”.

(2) На латиница наименованието на Сдружението се изписва така:

“CONFEDERATION OF BULGARIAN BEEKEEPERS”.

Чл.3.(1) Седалището на Сдружението е гр. Габрово, обл. Габрово, а адресът на управление е гр. Габрово, обл. Габрово, ул. „Станционна” №14.

(2) Сдружението може да открива свои представителства и клонове в страната и чужбина.

(3) Всеки писмен документ от името на Сдружението трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, данни за регистрация, включително БУЛСТАТ и данъчен номер.

III. ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ

ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.4.(1) Основните цели на Сдружението са:

1. Развитие на пчеларството със средствата и при условия, произтичащи от ЗЮЛНЦ, Закона за пчеларството и други нормативни и поднормативни актове.

2. Постоянна защита на личните и колективни интереси на пчеларите и пчеларските сдружения при решаване на актуалните им проблеми на европейско, национално, областно, общинско и местно ниво.

3. Взаимодействие с държавните органи при провеждане на политиката в областта на пчеларството.

4. Активно участие чрез консултантска и експертна дейност в разработването и обсъждането на нормативни актове и съдействие за осъществяване на ефективен контрол по прилагането и изпълнението на нормативните документи в областта на пчеларството.

5. Активно участие в разработването и обсъждането на дългосрочни и краткосрочни национални програми за развитие на пчеларството.

6. Съдействие за утвърждаване от МЗХ (държавата) на пчеларството като приоритетен подотрасъл на селското стопанство с всички произтичащи от това последствия, в т.ч. системно и с предимство стимулиране на пчеларите да отглеждат пчели за опрашване.

7. Съдействие за справедливо заплащане на пчеларите за всяко регистрирано пчелно семейство и за техния принос за развитие на икономиката посредством извършването на дейността „пчелоопрашване”:

a) от Министерството на земеделието и храните (МЗХ) – общо за повишаване на добивите от културните растения;

б) от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) – за поддържане на екологичното равновесие и биоразнообразието в природата;

8. Съдействие за стимулиране на пчеларите да отглеждат пчели за опрашване на растенията чрез финансови облекчения от страна на държавата и безвъзмездно предоставяне на терени за пчелини от общинския, държавния и горския фонд, а в близко бъдеще, за изготвяне на Национална карта на терените за разполагане на пчелините.

9. Съдействие за опростяване, улесняване и подобряване на административното обслужване на пчеларите, в т.ч. свързано с регистриране и пререгистриране на пчелините.

10. Съвместна работа с ветеринарните служби за редовно провеждане на пролетни и есенни профилактични прегледи за опазване здравето на пчелните семейства. Осъществяване на ефективен контрол върху качеството на предлаганите на пазара ветеринарномедицински продукти за лечение и профилактика на болестите по пчелите.

11. Съдействие за провеждането на мероприятия за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне при извършване на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинфекционни дейности.

12. Защита на интересите на пчеларите при отравяне с пестициди на пчелните семейства посредством лобиране пред държавата за промяна на нормативната уредба и следните мерки:

a) създаване на дежурни комисии (на разположение в почивните и празничните дни) от поне двама членове – държавни служители. При сигнал за отровени пчели, незабавно вземане от дежурните на проби от пчели и от третираната растителност и изпращане за изследване;

б) извършване на бърза експертна финансова оценка на претърпените щети, в т.ч. пропуснати ползи от пчеларите от отровените им пчели;

в) в съответствие с възприетия в ЕС принцип „виновният плаща”, заплащане на пчеларите в срок до един месец на определената от експертите сума, без да се налага пчеларите да водят дела за доказване на претърпените загуби.

13. Участие в комисии за определяне на препаратите за растителнозащитни мероприятия, в т.ч недопускане използването на неоникотиноидни пестициди.

14. Предпазване на страната от освобождаване в околната среда (засяване) на генетично модифицирани (ГМО) култури.

15. Осигуряване на актуална информация на пчеларите относно внедряването на нови технологии и постижения за повишаване на добивите, качеството и безопасността на пчелните продукти.

16. Съдействие за запазване и увеличаване на медоносната растителност в страната.

17. Съдействие и участие в осъществяването на ефективен контрол върху качеството на предлагания на пазара пчеларски инвентар.

18. Съдействие за осигуряване на по-високи изкупни цени на едро на произвежданите от пчеларите продукти.

19. Рекламиране в чужбина, на национално и регионално ниво на българските пчелни продукти.

20. Чрез съвременните методи за маркетинг и реклама, увеличаване на потреблението на български пчелен мед и на други пчелни продукти в страната.

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Чл.5.(1) Сдружението свободно определя средствата за постигането на целите си, стига те да не противоречат закона и на този Устав.

(2) Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност, само ако тя е свързана с предмета на основната дейност на Сдружението. Приходите от тази дейност се използват за постигането на определените в Устава цели.

(3) Сдружението постига своите цели чрез:

1. Организиране и провеждане на конференции, събрания, заседания, научни сесии, симпозиуми, курсове за квалификация и преквалификация, изложби, срещи с национални, областни и общински органи и институции;

2. Разработване на национални програми и методи за подобряване на теорията и практическата дейност в областта на пчеларството;

3. Мониторинг върху дейността на членуващите в организацията юридически лица и техните структури;

4. Издаване и разпространяване на научни, информационни и рекламни материали;

5. Организиране честването на пчеларски празници, фестивали и събори;

6. Всякакви други дейности и мероприятия, които не противоречат на закона, устава и целите на сдружението.

IV. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.6. Сдружението има следния предмет на дейност:

1. Организира и осигурява постоянна защита на личните и колективни интереси на пчеларите – членове на Сдружението, произвеждащи пчелни продукти.

2. Системно организира и осигурява изпълнението на определените с настоящия Устав цели, зависещи от Сдружението.

3. Системно съдейства и всестранно подпомага изпълнението на целите на Сдружението, окончателното изпълнение на които зависи от други органи и организации (основно МЗХ, МОСВ, БАБХ).

4. Участва в изготвянето и изпълнението на Националната програма за развитие и насърчаване на пчеларството.

5. Участва в актуализирането и разработването на проекти за нормативни актове, стандарти и стандартни методи за анализ, свързани с пчеларството и пчелните продукти.

6. Предлага на Министъра на земеделието и храните начини за разпределяне на средствата за развитие и подпомагане на пчеларството.

7. Участва в разработването на програми с Министерството на околната среда и водите във връзка с поддържането на екологичното равновесие в природата, свързани с пчелоопрашването.

8. Участва в обсъждане на устройствени проекти и технологични планове за залесяване на подходящи медоносни растения на общински, държавни и частни терени.

9. Участва в организиране и провеждане на курсове за квалификация и обучение в областта на пчеларството съвместно с Националната служба за съвети в земеделието, Селскостопанската академия, Българската агенция по безопасност на храните, Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството и други заинтересовани.

10. Създава и поддържа база данни за своите членове.

11. Подпомага увеличаването на броя на пчелните семейства в страната.

12. Насърчава и подпомага пчеларите, желаещи да се включат в европейските програми.

13. Разпространява професионална информация чрез периодични издания, печатни материали, интернет и други средства за информиране.

14. Подпомага изграждането и ефективното функциониране на областни и общински комисии за опазване на пчелните семейства от отравяне при растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности. Участва в комисиите за разрешаване и за използване на препарати за растителна защита.

15. Подпомага сдружаването на пчеларите в сдружения, кооперации и търговски дружества за производство и реализация на пчелни продукти.

16. Съдейства за увеличаване на износа на пчелен мед и на други пчелни продукти.

17. Работи за утвърждаване на наименование за произход “Български пчелен мед”.

18. Разработва и реализира мероприятия за укрепване доверието на българските потребители във високото качество и безопасността на българските пчелни продукти.

19. Следи за високото качество и за определяне на реалната себестойност на предлаганите на пазара: пчелни майки, пчелни отводки, пчеларски инвентар; восъчни основи; ветеринарномедицински продукти (ВМП) за пчеларството.

20. Дава консултации и разработва бизнеспланове, инвестиционни и технологични проекти в областта на пчеларството – за кредитиране от ЕС и от други източници на финансиране.

21. Активно взаимодейства с други организации в страната и в чужбина, които са свързани с развитието на пчеларството.

22. Съдейства за провеждане в местните организации на пчеларски лектории (учебна година) за повишаване на знанията и уменията по: предпазване и лечение на пчелите от заболявания, технологии за устойчиво и природосъобразно отглеждане на пчели, мениджмънт на пчеларската дейност, маркетинг в пчеларството, нормативни изисквания за производство на качествени и безопасни пчелни продукти, солидарно земеделие за пчелари и други, свързани с пчелрството.

23. Организира и участва в организирането на национални и международни конференции, симпозиуми, срещи, семинари, изложби, регионални и национални базари на пчелни продукти и други публични изяви, свързани с пчеларството.

24. Участва в международни прояви, имащи значение за развитието на пчеларството.

25. Изпълнява и други функции, възложени със закон.

Чл.7. С решение на Управителния съвет, Сдружението може да членува в български и в международни организации, чиято дейност е в съответствие с целите му.

V. ПРЕДМЕТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Чл.8.(1) За набиране на средства за осъществяване на своите идеални цели, Сдружението и неговите клонове ще извършват следната допълнителна стопанска дейност, свързана с пчеларството: рекламна и издателска дейност; информационна и консултантска дейност; разработване на бизнес-планове, на инвестиционни и технологични проекти; участие в конкурси и програми и разработване на проекти, свързани с дейността на Сдружението; маркетингова дейност; съдействие и организиране на пчеларски изложения и фестивали на меда на регионално, национално и международно равнище; осъществява посредническа дейност при реализация на пчелни продукти на вътрешния и международния пазар.

(2) Сдружението няма да извършва стопанска дейност, която не е свързана с предмета на основна дейност, предвиден в настоящия Устав.

(3) Сдружението ще ползва приходите от стопанска дейност само за постигане на целите си, заложени в този Устав.

(3) Извършването на дейността по алинея първа се подчинява на условията и реда, определени със законите, които я регулират.

(4) Сдружението не разпределя печалба.

VI. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Чл.9.(1) Сдружението се изгражда като организация на национално ниво със структурни звена или собствени клонове в цялата страна, обособени на териториален принцип.

(2) С цел по-оперативна дейност и по-непосредствена връзка на пчеларите с централното ръководство, на териториален принцип сдружението има две основни структурни нива:

I НИВО

Органи на национално ниво:

1. Общо събрание (събрание на пълномощниците, когато членовете са над 150 л.);

2. Управителен съвет (УС) в състав от 5 до 25 члена;

3. Контролен съвет (КС) в състав от 3 до 5 члена.

II НИВО

Членове на сдружението:

1. Общински пчеларски организации (общински пчеларски дружества), независимо дали са регистрирани като юридически лица или не по ЗЮЛНЦ. Те са основните структурни единици, в които членуват желаещите пчелари от общините.

2. Други пчеларски сдружения, формирани на териториален или друг принцип.

3. Пчеларски фирми, нечленуващи в нито една организация, член на сдружението.

4. Физически лица-пчелари, нечленуващи в нито една организация, член на сдружението.

Чл.10. На национално ниво, Сдружението има следните органи на управление:

1. Общо събрание (ОС) или събрание на пълномощниците.

2. Управителен съвет (УС).

3. Председател.

4. Контролен съвет (КС).

VII. ОБЩО СЪБРАНИЕ

СЪСТАВ И ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.11.(1) Общото събрание е върховен колективен орган на Сдружението. То се състои от всички негови членове или от пълномощници, когато членовете са над 150 лица. Юридическите лица, членове на Сдружението, участват в Общото събрание чрез свой упълномощен представител.

(2) Нормата на представителност при събрание на пълномощниците и начинът на избирането им се определя от Управителния съвет.

(3) Събранието на пълномощниците има всички права на Общото събрание.

(4) Пълномощниците упражняват своя мандат до деня на избирането на пълномощници за следващото редовно Общо събрание.

(5) Членовете на УС и на КС са по право членове на Общото събрание.

(6) Заседанията на Общото събрание се ръководят от Председателя на Сдружението.

Чл.12.(1) Общото събрание:

1. Изменя и допълва Устава;

2. Определя броя на членовете на Управителния и Контролния съвет и ги избира и освобождава с явно гласуване;

3. Взема решение за преобразуване и прекратяване на Сдружението;

4. Приема основните насоки и програми за дейността на Сдружението;

5. Приема бюджета на Сдружението;

6. Приема отчета за дейността на Управителния съвет;

7. Одобрява доклада на Контролния съвет;

8. Взема решения относно дължимоста и размера на встъпителната вноска и на членския внос;

9. С приемането на бюджета, определя възнаграждението на Председателя и на членовете на УС и на КС, ако се вземе решение да има такова;

10. Отменя решения на различните органи на Сдружението, които противоречат на Закона, Устава или на други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;

11. Взема решение с гласуване по резултатите от финансовите ревизии на Сдружението и търсенето на отговорност от виновните лица;

12. Взема решение за освобождаване от отговорност на Председателя и на членовете на УС и КС.

(2) Решенията на Общото събрание са задължителни за всички органи на Сдружението.

(3) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава.

(4) Решенията на Общото събрание на Сдружението, които са взети в противоречие със Закона, Устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересованите членове на Сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

(5) Споровете по ал.3 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на Сдружението от всеки член на Сдружението или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

(6) За членове на УС и на КС се избират дееспособни физически лица според техните личностни, делови и професионални качества.

(7) Ако представител на юридическо лице, член на УС или на КС, бъде заменен от юридическото лице с друг представител, мястото му в УС или в КС се попълва с избор на следващото редовно Общо отчетно-изборно събрание на Сдружението (Общо събрание на пълномощниците).

СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.13.(1) Общото събрание (събрание на пълномощниците) се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на Сдружението.

(2) Общото събрание може да се свика от КС, когато има опасност от причиняване на вреди на Сдружението от бездействие на УС или от нецелесъобразни и незаконосъобразни действия на УС.

(3) Общо събрание се свиква най-малко един път в годината.

(4) Поискалите свикването на Общо събрание определят дневния ред.

(5) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

(6) Поканата за свикване на Общо събрание (събрание на пълномощниците) се поставя на мястото за обявления, в сградата, в която се намира управлението на Сдружението, публикува се в сайта на Сдружението и се изпраща персонално на всеки член по електронна поща най-малко един месец преди насрочения ден.

КВОРУМ

Чл.14. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове (пълномощници). При липса на кворум, събранието се отлага с един час и след това се провежда на същото място и при същия дневен с броя на реално присъстващите членове.

ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.15. (1) Всеки член (пълномощник) на Общото събрание има право на един глас.

(2) Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

1. Него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен или по сватовство – до втора степен включително;

2. Юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

(3) При Общо събрание с участието на всички членове, едно лице може да представлява не повече от трима членове, въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

(4) При събрание на пълномощници нормата на представителство се определя от УС.

Чл.16.(1) Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство – половината плюс един от присъстващите.

(2) Решенията за изменение на Устава, за преобразуване и за прекратяване на Сдружението се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите на Общото събрание членове.

(3) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневния ред, не може да се вземат решения.

(4) На заседанията на Общото събрание се води протокол, който се подписва от протоколчика и от председателстващия заседанието.

VIII. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

СЪСТАВ И ПРАВОМОЩИЯ НА УС НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.17.(1) Членовете на Управителния съвет (УС) се избират измежду членовете на Сдружението с явно гласуване за срок от една година. След изтичане на този срок, Управителният съвет действа до избирането на нов Управителен съвет.

(2) Броят на членовете на Управителния съвет се определя от Общото събрание, като те не може да бъдат по-малко от три лица.

(3) При напускане или смърт на членове на УС, съставът на съвета се попълва на следващото редовно отчетно-изборно Общо събрание на Сдружението (общо събрание на пълномощниците).

Чл.18. Управителният съвет:

1. Представлява Сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове.

2. Избира и освобождава с явно гласуване Председател на Сдружението.

3. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.

4. Разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване на изискванията на Устава.

5. Подготвя и внася в Общото събрание проект на бюджет.

6. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението.

7. Определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението, включително и тази в обществена полза, и носи отговорност за това.

8. Приема вътрешни актове на Сдружението.

9. Приема, освобождава и изключва членове на Сдружението.

10. Утвърждава откриването и закриването на териториални структурни звена на Сдружението.

11. Взема решения за откриване и закриване на клонове.

12. Взема решения за участие в други организации и за сътрудничество с други организации. Определя представители на Сдружението за участие в други организации.

13. Взема решения за създаване на комисии, съвети, групи и други помощни органи към Управителния съвет и към другите структурни звена на Сдружението.

14. Съгласува избора, освобождаването, функциите и възнаграждението на изпълнителния директор на Сдружението (ако се наложи назначаването на такъв).

15. Определя седалището и адреса на Сдружението и неговите клонове.

16. Изпълнява задълженията, предвидени в Устава.

17. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган.

СВИКВАНЕ НА УС НА СДРУЖЕНИЕТО И ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Чл.19.(1) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако Председателят не свика заседание в едноседмичен срок, то тогава може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на Управителния съвет.

(2)При отсъствие на Председателя, заседанието се ръководи от Зам. председателя. При отсъствие на Председателя и на Зам. председателя, заседанието се ръководи от определен от Управителния съвет негов член.

(3) Управителният съвет заседава най-малко един път на три месеца.

(4) Членовете на УС носят солидарна отговорност за действия, увреждащи имуществото и интересите на Сдружението.

Чл.20.(1) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието присъстват повече от половината от неговите членове.

(2) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна, конферентна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(3) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 18, т. 4 и т. 7 и по чл. 43, ал. 2 – с мнозинство от всички членове.

(4) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на Управителния съвет.

(5) На заседанията на УС се води протокол, който се подписва от присъстващите на заседанието членове. Член на УС, който не е съгласен с решенията, подписва протокола и вписва особеното си мнение в него.

IX. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.21.(1) Председателят на Сдружението се избира измежду членовете на Управителния съвет за срок от една година. Той е Председател и на Управителния съвет и участва в неговата работа с равен глас.

(2) Председателят на сдружението:

1. Представлява Сдружението и подписва всички официални документи;

2. Ръководи заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет;

3. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание и на УС;

4. Координира текущата дейност на Сдружението;

5. Сключва и прекратява трудовите договори, награждава и наказва назначените на работа служители на Сдружението и определя трудовите им възнаграждения. След съгласуване с УС, сключва и прекратява трудов договор с изпълнителен директор (ако при нарастване на обема на работата, такъв се наложи да се назначи).

6. Изпълнява и други функции, определени в Устава, съобразно закона.

(3) Председателят на Сдружението извършва сделки за разпореждане с имущество на Сдружението, въз основа на предварително взето решение на Управителния съвет.

(4) При напускане по негово желание, Председателят на Сдружението е длъжен да отправи тримесечно предизвестие до Управителния съвет.

(5) Правомощията на Председателя на Сдружението се прекратяват предсрочно:

1. При подаване на заявление за напускане;

2. При трайна обективна невъзможност да изпълнява задълженията си;

3. Когато системно не изпълнява или нарушава изискванията на закона и Устава;

4. Когато злоупотребява с доверието и уронва доброто име на Сдружението;

5. При причинени вреди от неговите действия.

(6) Сдружението се представлява от Председателя. Заместник-председателят изпълнява функциите на Председател само когато Председателят е във физическа или юридическа невъзможност да изпълнява задълженията си. При отсъствие на Председателя и на Зам. председателя, Председателят се замества от избран от него член на УС.

X. КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.22.(1) Контролният съвет се състои от 3 до 7 лица – членове на Сдружението, избрани с явно гласуване от Общото събрание за срок от 1 година. След изтичане на този срок, Контролният съвет действа до избирането на нов Контролен съвет. Контролният съвет сам избира от състава си своя Председател.

(2) Не може да бъде избиран за член на Контролния съвет лице, което е роднина по права линия без ограничения с член от Управителния съвет.

Чл.23. Контролният съвет:

1. Има право, но не и задължение, да участва в заседанията на Управителния съвет.

2. Осъществява надзор върху дейността на органите на Сдружението.

3. Следи за спазването на Устава, решенията на Общото събрание и другите вътрешни актове на Сдружението.

4. Следи за правилното стопанисване на имуществото и за водене на счетоводната отчетност.

5. Проверява и дава заключения по проекта за бюджет и годишния отчет на УС.

6. Проверява по счетоводни данни финансовото състояние на Сдружението най-малко веднъж годишно.

7. При необходимост, извършва ревизии, инвентаризации, проверки по документацията и изисква обяснение от съответните органи и членове.

8. Свиква заседание на Общото събрание, когато има опасност от причиняване на вреди на Сдружението от бездействие на УС или от нецелесъобразни и незаконосъобразни негови действия.

9. Проверява дейността на УС, на Председателя и на Зам. председателя на УС и на административните служителите на Сдружението.

10. Има право на достъп без никакви ограничения до всяка една информация, свързана с функционирането и финансовото състояние на Сдружението.

11. Отчита дейността си пред Общото събрание.

XI. КЛОНОВЕ

Чл.24. По решение на УС, могат да се откриват и закриват клонове на Сдружението.

Чл.25.(1) Клоновете не са юридически лица. Те се ръководят от Управител и извършват дейностите, определени с решението на УС за откриването им. Със същото решение се определят правомощията, ограниченията и представителната власт на Управителя.

(2) Клоновете водят книги за дейността си и най-малко веднъж годишно Управителят на клона представя пред УС отчет за дейността на клона и разходваните средства.

(3) УС на Сдружението заявява пред съда, в района, на който се намира седалището на клона, наименованието, седалището и адреса на клона, неговия Управител и ограниченията на неговите правомощия и представителна власт. На заявяване подлежат и промените в горепосочените обстоятелства.

XII. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ЧЛЕНСТВО

Чл.26.(1) Членуването в Сдружението е доброволно.

(2) Учредителите на сдружението са негови членове по право.

(3) Членове на Сдружението могат да бъдат дееспособни физически лица и юридически лица, произвеждащи пчелни продукти, пчелина/пчелините на които са регистрирани, които приемат Устава на Сдружението и желаят да допринесат за постигане на неговите цели.

Чл.27.(1) Управителният съвет на Сдружението има право да приема, да освобождава и да изключва членове на Сдружението – физически лица или юридически лица.

(2) Кандидатът за член – физическо лице подава следните документи:

1. Заявление за приемане на хартиен или електронен носител до Управителния съвет на Сдружението, в което декларира, че е запознат с Устава и го приема;

2. Анкетна карта по образец, утвърден от УС на Сдружението;

3. Доказателства, че притежава поне един регистриран пчелин, ако го няма в списъка с регистрираните пчелини на БАБХ.

(3)Документи за членство на физически лица се подават на хартиен носител в УС на Сдружението или по електронен път на сайта на Сдружението. Приемането се извършва с явно гласуване с обикновено мнозинство от членовете на УС. Членството в Сдружението възниква от датата на решението на УС.

(4) Неодобреният кандидат има право да направи възражение до Общото събрание на Сдружението. Възражението му се разглежда на първото Общо събрание на Сдружението след подаването му. Решението на Общото събрание на Сдружението е окончателно.

(5) След учредяването на съответната регионална пчеларска организация или клон на Сдружението, документи за членство могат да се подават и в тази организация/клон.

(6) Неприет кандидат физическо лице може да кандидатства отново за членство след една година от отказа за приемане.

(7) По инициатива на УС на Сдружението или по предложение на структурни звена на Сдружението, Управителният съвет може да приема за почетни членове на Сдружението – български и чуждестранни изтъкнати пчелари и деятели на пчеларството. Почетните членове имат право само на съвещателен глас. Те не плащат членски внос.

Чл.28.(1) Управителният съвет на Сдружението има право да приема, да освобождава и да изключва членове на Сдружението – юридически лица.

(2) Юридическото лице, което кандидатства за член, представя в УС на Сдружението следните документи:

1. Заявление за приемане в Сдружението в което декларира, че е запознато с Устава и го приема;

2. Анкетна карта по образец, утвърден от УС;

3. Валидно удостоверение за актуално състояние;

4. БУЛСТАТ;

5. Протокол с решение на правоимащия орган за членство в Сдружението;

6. Протокол с решение на правоимащия орган за лицето, което ще представлява юридическото лице в Сдружението – един упълномощен представител.

(3) УС на Сдружението се запознава с документите, беседва с представителя на кандидатстващата организация и провежда гласуване. За приета за член се счита организацията, получила повече от половината от гласовете от общия брой на членовете на УС. Членството възниква от датата на решението на УС.

(4) Неодобреният кандидат юридическо лице има право да направи възражение до Общото събрание на Сдружението. Възражението му се разглежда на първото Общо събрание на Сдружението, след подаване на възражението. Решението на Общото събрание е окончателно.

(5) Неприет кандидат юридическо лице, може да кандидатства отново за членство след една година от отказа за приемане.

(6) Членство възниква автоматично при приемане, вливане или сливане на две юридически лица, едното от които вече е член.

Чл.29. Членството в Сдружението се прекратява:

1. С едностранно волеизявление на члена до Управителния съвет;

2. Със смъртта или поставянето под запрещение на физическото лице, респективно с прекратяване или фалит на на юридическото лице, член на Сдружението;

3. С изключването му;

4. С прекратяване на Сдружението;

5. При неспазване на Устава и неизпълнение на членските задължения;

6. При отпадане.

Чл.30.(1) Член на Сдружението – физическо или юридическо лице може да бъде изключен с решение на УС, по негова инициатива или по предложение на УС на структурното звено, в което членува (регионалното пчеларско дружество), когато:

1. Нарушава предвидените в чл. 34 задължения;

2. Извърши други действия, които правят по-нататъшното му членство в Сдружението несъвместимо.

(2) При маловажни случаи на нарушения по чл. 36, ръководството на структурното звено, на което е член, определя с решение срок за преустановяване на нарушението и за отстраняване на неговите последици, при неспазване на който прави предложение за изключване.

(3) Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на структурното звено, чиито УС е взел решение за изключване, в едномесечен срок от научаването му.

Чл.31.(1) Отпадането на член на Сдружението физическо или юридическо лице се счита за настъпило:

1. Ако не е внесъл и е просрочил с дванадесет месеца крайния срок за внасяне на членския си внос;

2. Ако е преустановил участието си в дейността на Сдружението, като не е участвал в никакви мероприятия на структурното звено, на което е член, в рамките на една календарна година.

(2) Горните обстоятелства се констатират по документите на Сдружението от УС на структурното звено, на което е член. УС на структурното звено докладва отпадането на УС на Сдружението. Отпадането се отразява в документите на Сдружението.

Чл.32. При прекратяване на членството, Сдружението не дължи връщане на направените имуществени вноски (членски внос). Прекратилият членството си член на Сдружението е длъжен да направи просрочените имуществени вноски за периода на членството си.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл.33. Всеки член на Сдружението има право:

1. На един глас при вземане на решения от Общото събрание (събранието на пълномощниците) на Сдружението;

2. Да получава безвъзмездно информация от и за дейността на Сдружението и неговите органи и да взема активно участие във всички събрания, срещи и инициативи, организирани от Сдружението или с негово съдействие;

3. Да избира и да бъде избиран в органите на Сдружението;

4. Да получава методическа и консултантска помощ;

5. Да прави предложения за подобряване на работата на Сдружението;

6. Да ползва имуществото на Сдружението и резултатите от дейността му по ред, определен от УС;

7. Да иска отменяне на незаконните, противоуставните и неправилните решения и действия на органите на управление на Сдружението.

Чл.34.(1) Членът на Сдружението е длъжен:

1. Да работи за постигане на целите на Сдружението и да участва в неговата дейност;

2. Да спазва Устава на Сдружението;

3. Да изпълнява решенията на органите на Сдружението;

4. Да работи за доброто име на Сдружението и да не използва членството си за постигане на цели, противоречащи на неговия Устав;

5. Да плаща редовно членски внос;

(2) За задълженията на Сдружението, членът отговаря до размера на определените от Общото събрание имуществени вноски. Членът не отговаря лично за задълженията на Сдружението.

(3) Упражняването на членските права може да бъде предоставено на друг член. Един член може да представлява най-много трима други членове на Сдружението.

XIII. ИМУЩЕСТВЕНИ ВНОСКИ

Чл.35.(1) С решение на Общото събрание на Сдружението, взето с обикновено мнозинство, се определя:

1. Размерът на встъпителната вноска и на членския внос;

2. Условията и редът (сроковете) за внасяне на членския внос през годината.

(2) Допълнителен членски внос или увеличаване на неговия размер, се определя по решение на Общото събрание на Сдружението, взето при условията на предшестващата алинея.

XIV. ИМУЩЕСТВО

Чл.36.(1) Имуществото на Сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания, други права регламентирани от закона.

(2) Сдружението набира средства за дейността си и формира имуществото си от:

1. Встъпителни вноски и членски внос, определени от Общото събрание;

2. Помощи и субсидии (за развитие и подпомагане на пчеларството от МЗГ, МОСВ) и др.;

3. Помощи и субсидии от различни фондове на ЕС;

4. Грантове от участие в различни програми;

5. Спонсорство;

6. Дарения и завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица;

7. Приходи от управление на имуществото на Сдружението, включително от разпореждане и от други допустими от закона сделки с него;

8. Допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност на Сдружението.

Чл.37. Дарения и завещания, направени в полза на Сдружението, се вписват в специална книга.

Чл.38.(1) Имуществото на Сдружението може да бъде влагано в движимо или недвижимо имущество, банкови депозити, ценни книжа, дялово участие в търговски дружества, права върху обекти на интелектуалната собственост.

(2) Имуществото на Сдружението се управлява по начин, който да гарантира запазването и увеличаването му и осигурява подходящо финансиране за идеалните цели на Сдружението.

Чл.39. Редът за разпореждане с имуществото на Сдружението се определя от Управителния съвет в съответствие с правилник, утвърден от Общото събрание, с разпоредбите на Устава, българското законодателство и волята на лицата, направили дарения или завещания.

Чл.40.(1) Сдружението може да разходва имущество си и да осъществява дейност, насочена за реализиране на целите, определени по реда на този Устав и ЗЮЛНЦ.

(2) Правилата и редът за извършване на общественополезна дейност се утвърждават от Общото събрание.

Чл.41.(1) За извършваната дейност, УС организира воденето на счетоводство.

XV. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.42. Сдружението се прекратява:

1. С решение на Общото събрание;

2. С решение на Окръжния съд по седалището в случаите на чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗЮЛНЦ.

Чл.43.(1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, за която се прилагат разпоредбите на ЗЮЛНД и на Търговския закон.

(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от определено от него лице, а в случаите на чл. 13, ал. 4 и чл. 14, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, ликвидаторът се определя от Окръжния съд по седалището на Сдружението.

(3) Ликвидаторът е длъжен да удовлетвори кредиторите на Сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото и едва след това на недвижимото имущество на Сдружението. Той няма право по какъвто и да е начин да прехвърля имущество на лицата по чл. 43, ал. 2 от ЗЮЛНЦ.

(4) Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, се предоставя по решение на съда на юридическо лице с нестопанска цел, определено да извършва общественополезна дейност със същата или близка на Сдружението нестопанска цел. Ако имуществото не бъде предоставено по този ред, то се предава на Общината по седалището на прекратеното Сдружение.

XVI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.44.(1) Символите, знаците и абревиатурата, с които Сдружението се отличава от други подобни сдружения, се определят от Управителния съвет на Сдружението.

(2) Абревиатурата на Сдружението е съкратеното наименование на сдружението. Тя е “КБП”.

Чл.45. Общото събрание, Управителният съвет, Контролният съвет и управителните органи на всички структурни звена на Сдружението водят книги за протоколите на всички проведени заседания. Председателстващите заседанията и лицата, изготвили протоколите, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието им с подписите си.

Чл.46. За неуредените въпроси в настоящия Устав, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби, се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и на Закона за пчеларството. Разпоредбите на този Устав, в случай, че противоречат на закона, се заместват по право от повелителните му правила.

XVII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Настоящият Устав е приет на Общото събрание, проведено на 29.11.2014 г. в гр. Габрово.

§2. Списъкът на учредителите на Сдружението, участвали в Учредителното събрание, и подписали Устава, да се счита неразделна част от този Устав.