Управителният съвет на Конфедерация на българските пчелари, на основание чл. 13 – 14 от Устава и Решение от заседание на УС на КБП, състояло се на 07.11.2015 г., свиква Годишно-отчетно общо събрание на КБП, което ще се проведе на 23.01.2016 г. (събота), от 11:00 часа, в гр. Габрово, ул. „Емануил Манолов” №14, зала „Дружба” на хотелски комплекс „Балкан”.

 

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на Управителния съвет за изтеклата година;
  2. Отчет за дейността на Контролния съвет на КБП;
  3. Приемане на Годишен финансов отчет за предходната година за вписване в Централния регистър при Министерство на правосъдието;
  4. Приемане на бюджет за 2016г.;
  5. Приемане на нови членове на КБП;
  6. Обсъждане на промени в Устава на сдружението;
  7. Избор на нов УС и КС;
  8. Други.

 

Поканени са всички членове на КБП и техни упълномощени представители да вземат участие в Общото събрание. При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, началото на събранието ще се отложи с един час и ще започне в 12:00 ч. на същото място, при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

Остави коментар