ДО

ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА КБП

 

ПОКАНА

ЗА ГОДИШНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КБП

Управителният съвет на Конфедерация на българските пчелари, на основание чл. 13 – 14 от Устава и Решение от заседание на УС на КБП, състояло се на 05.11.2022 г., свиква Годишно отчетно-изборно общо събрание на КБП, което ще се проведе на 14.01.2023 г. (събота), от 9:00 часа, в гр. Габрово, ул. „Емануил Манолов” №14, зала „Габрово” на хотелски комплекс „Балкан”.

Събранието ще се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

  1. Приемане на отчет за дейността на КБП за 2022 година;
  2. Приемане на Годишен финансов отчет на КБП за 2022 г.;
  3. Приемане на бюджет на КБП за 2023 г.;
  4. Изменение и допълнение на Устава на КБП;
  5. Запознаване с решенията на УС на КБП за приемане и освобождаване на членове и обсъждане на тяхната законосъобразност и целесъобразност;
  6. Промени в състава на Управителния съвет;
  7. Други въпроси, възникнали в хода на събранието.

Поканени са всички членове на КБП или техни упълномощени представители да вземат участие в Общото събрание. При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, началото на събранието ще се отложи с един час и ще започне в 10:00 ч. на същото място, при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

 

https://cbb.bg/2022-invitation.pdf