Управителният съвет на Конфедерация на българските пчелари, на основание чл. 13 – 14 от Устава и Решение от заседание на УС на КБП, състояло се на 06.11.2021 г., свиква Годишно отчетно-изборно общо събрание на КБП, което ще се проведе на 08.01.2022 г. (събота), от 9:00 часа, в гр. Габрово, ул. „Станционна” №14, ет. 4, офис 402.

Събранието ще се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД: 1. Приемане на отчет за дейността на Управителния съвет за 2021 година; 2. Приемане на бюджет на КБП за 2022 г.; 3. Приемане на Годишен финансов отчет на КБП за 2021 г.; 4. Изменение и допълнение на Устава на КБП; 5. Запознаване с решенията на УС на КБП за приемане и освобождаване на членове и обсъждане на тяхната законосъобразност и целесъобразност; 6. Промени в състава на Управителния съвет; 7. Други въпроси, възникнали в хода на събранието.

Поканени са всички членове на КБП или техни упълномощени представители да вземат участие в Общото събрание. При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, началото на събранието ще се отложи с един час и ще започне в 10:00 ч. на същото място, при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

Изтегли поканата